บุคลากรดีเด่น ด้านกิจกรรม

ได้รับรางวัลบุคลกากรดุเด่น ด้านกิจกรรม ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
01/05/2561
ธนพงษ์ ร่วมสุข
คณะเทคโนโลยีสังคม / สาขาวิชาการจัดการ
1
ด้านบุคลากรดีเด่น
จากการเสนอชื่อ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล