โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก)
วันที่เริ่ม : 01/10/2561 0:00 น. วันที่สิ้นสุด : 01/12/2561 0:00 น.
สถานที่ : มทร.รัตนโกสินทร์
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก)
หมวด : กิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : งานกีฬาและนันทนาการ กองพัฒนานักศึกษา
ที่มาของข้อมูล : ปฏิทิน