โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมรับมอบธงเจ้าภาพกีฬา"ตะวันออกเกมส์" (กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37)
วันที่เริ่ม : 01/02/2562 0:00 น. วันที่สิ้นสุด : 01/03/2562 0:00 น.
สถานที่ : มทร.รัตนโกสินทร์
โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมรับมอบธงเจ้าภาพกีฬา"ตะวันออกเกมส์" (กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37)
หมวด : กิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : งานกีฬาและนันทนาการ กองพัฒนานักศึกษา
ที่มาของข้อมูล : ปฏิทิน