สำนักงานอธิการบดี
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
ชื่อหน่วยงาน :
สำนักงานอธิการบดี ()
โครงสร้างหน่วยงาน :
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายสนับสนุน
ติดต่อ :
โทรศัพท์     โทรสาร
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
sdsssd http://www.rmutto.ac.th
ddddd http://www.rmutto.ac.th
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานอธิการบดี
...  

นางสาวน้ำผึ้ง ตรีภัทร์

ผู้อำนวยการ งานบริหารสินทรัพย์
...  

นางสาวศิริวรรณ คิดประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
...  

นางสาวสุรางคนา สุขเลิศ

ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
...  

นางสุธัญญา พรหมสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันคุณภาพ
...  

นางสาวสมัญญา พิมพาลัย

ผู้อำนวยการกอง กองบริหารงานบุคคล
...  

นางสาวนิตยา เรืองยุวนนท์

ผู้อำนวยการกอง กองคลัง
...  

นางสาวชลชญา คงสมมาตย์

ผู้อำนวยการกอง กองนโยบายและแผน
...  

นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์

ผู้อำนวยการกอง กองกลาง
...  

นางสาวนุสรา หนูกลัด

ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนานักศึกษา
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ