คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-- ไม่มีภาพประกอบหน่วยงาน --
ผลของการปฏิบัติงาน
เฉลี่ย
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
ชื่อหน่วยงาน :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ()
สถานะโครงสร้าง :
โครงสร้างหน่วยงานปัจจุบัน
ประเภทหน่วยงาน :
หน่วยงานสายการเรียนการสอน
ติดต่อ :
โทรศัพท์     โทรสาร
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
ไม่มีข้อมูลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ / ภาระหน้าที่
ประวัติ
...  

นางจตุพร อรุณกมลศรี

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

นางปวีณา แตงจวง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

นางสาวประณต กล่ำสมบูรณ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

นายคมกฤช กิตติพร

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง

หัวหน้าสำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
...  

รางวัลและเกียรติคุณ

...  

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

...  

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

...  

แฟ้มผลงานอื่นๆ

...  

บทความทางวิชาการ