สถิติการประหยัดกระดาษ ระบบเอกสารราชการ : กราฟแยกตามหน่วยงาน

สำนักงานอธิการบดี

Chart.



คณะ

Chart.