บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : สำนักงานอธิการบดี
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ สำนักงานอธิการบดี จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 2528  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 48  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ปริญญาโท 5728  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) 1  คน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2  คน
นางสาวนุสรา หนูกลัด นักวิชาการเงินและบัญชี
นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 96  คน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1  คน
นางสาวชลิภา พรหมชี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 1  คน
นางสาวเยาวภา ชลคุณากร เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปริญญาตรี 7760  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) 42  คน
นายกนก มีศรเอี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกัลยาณี มิ่งเจริญพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางกิตติยา จันทร์เกิด นักวิชาการเงินและบัญชี
นางขวัญดาว อุทัยศรี นักวิชาการเงินและบัญชี
นายคมสัน ระย้าแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวงามจิต อินทวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเจนฐกานต์ พลร่ม นักวิชาการพัสดุ
นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางณฤชาญา ทศศานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวณัฐชา อินทรโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐวดี แก้วจินดารัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางดาวใจ สระทองทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นายเด็ดเดี่ยว บุญมา นักวิชาการศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ ทองประสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธีรดา สุขสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนารีรัตน์ บุญมั่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวน้ำผึ้ง ตรีภัทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวปาณิสรา วงษ์ชมภู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพรทิพย์ จำจด นักวิชาการพัสดุ
นางสาวพาฝัน กุฎสำโรง นักวิชาการพัสดุ
นายพิษณุกร มะกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววรรษมน ทวีกิตติวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวรวุฒิ ตะนุมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววิไลพร สว่างศรี นักวิชาการเงินและบัญชี
นายวุฒิชัย แสงงาม นักวิชาการศึกษา
นางสาวศิริพร รุ่งแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสถิตย์ เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสิปปกร พรหมปั้น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุพจน์ แวงภูลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุพัฒน์ ปรางนวน นักวิชาการศึกษา
นางโสรดา ศรีประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา
นางสาวอภิรดี ภาวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอังกูร กิตติวรกาล นักวิชาการศึกษา
นางสาวอัจฉรีภรณ์ เผือกผ่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอารีดา ขันตี นักวิชาการพัสดุ
นางสาวอุบลรัตน์ พวงงาม นักวิชาการพัสดุ
ลูกจ้างประจำ 4  คน
นางกาญจนา กรอกกลาง พนักงานพิมพ์
นางจรีพร เผือกผ่อง พนักงานพิมพ์
นางรัตนกร รอดรัตน์ พนักงานพิมพ์
นางโสภา อ่างกระโทก พนักงานพิมพ์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1  คน
นางสมปอง นวมสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 34  คน
นางสาวกัณฐิกา แก้วทอง นักประชาสัมพันธ์
นายกิติพงษ์ คนาวนิค นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกุลวินันท์ สุขพิพัฒน์พร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจีรนันท์ บัวคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวชนกานต์ จ้อยชู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวช่อผกา อัศดร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชัยสิทธิ์ สุขศรี นักประชาสัมพันธ์
นางสาวณฐภัทร อัตกลับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายณัฐกิตติ์ สุกใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวณิชมน โหมดพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวดนิตา กรีวัชรินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวทัตภร อุส่าห์ดี นักประชาสัมพันธ์
นางสาวทัศวรรณ อ่อนลิ้ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายบุญฤทธิ์ แพเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณมาลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพันนิตา ทองระอา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวมณิสรา เจริญผล นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวรัติยา ตาลทอง นักประชาสัมพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีวรวิน ชาวกัณหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวรัญญา สมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววีร์สุดา ชัยยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายศราวุธ อาภาภัสร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศิรดา สกุลเลิศวาณิช นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศิราศิณี เทียบทิมพ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศิรินภา แสงอร่ามมโนจิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศิริรัตน์ พึ่งพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุกาญจณา จันทรคณา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุนาวิน ปานใหญ่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุพัตรา เชียงพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอัสมิง มะสาแม นักวิชาการศึกษา
นางสาวอารีรัตน์ อาเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้) 2  คน
นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส นักวิชาการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 832  คน
พนักงานราชการ 1  คน
นางสาวสาวิตรี สุขสว่าง เจ้าพนักงานธุรการ
ลูกจ้างประจำ 1  คน
นางอรพรรณ เหลาทอง พนักงานพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 8  คน
นายกำธร เขียวแก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
นายชยันต์วุฒิ ตุลสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
นางบังอร ขวัญนาง เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
นางสาวปิยะมาศ ชุ่มเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
นางสาวภัทราภรณ์ แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
นางสาววันทนา ทองน้อย เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริรักษ์ แก้วหัสดี เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
นายศุภกร รัตนวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 16  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ปกศ.ต้น 512  คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 5  คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 448  คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 2  คน
นายภัทราวุธ ไทยทอง พนักงานขับรถยนต์
นายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ พนักงานขับรถยนต์
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 752  คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 5  คน
นายรุ่งอรุณ พวงอุดม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสายชล นามสิงห์ พนักงานขับรถยนต์
ประถมศึกษา 1120  คน
ลูกจ้างประจำ 1  คน
นายชรินทร์ แจ้งเนตร ช่างฝีมือทั่วไป
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 6  คน