บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : สำนักงานอธิการบดี
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ สำนักงานอธิการบดี จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 2192  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 64  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ปริญญาโท 5872  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) 1  คน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2  คน
นางสาวนุสรา หนูกลัด นักวิชาการเงินและบัญชี
นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 112  คน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1  คน
นางสาวชลิภา พรหมชี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 1  คน
นางสาวเยาวภา ชลคุณากร เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปริญญาตรี 7408  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) 42  คน
นายกนก มีศรเอี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกัลยาณี มิ่งเจริญพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางกิตติยา จันทร์เกิด นักวิชาการเงินและบัญชี
นางขวัญดาว อุทัยศรี นักวิชาการเงินและบัญชี
นายคมสัน ระย้าแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวงามจิต อินทวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเจนฐกานต์ พลร่ม นักวิชาการพัสดุ
นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐวดี แก้วจินดารัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวดาวใจ รักษ์หิรัญ นักวิชาการเงินและบัญชี
นายเด็ดเดี่ยว บุญมา นักวิชาการศึกษา
นางสาวธิดารัตน์ ทองประสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธีรดา สุขสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนารีรัตน์ บุญมั่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวน้ำผึ้ง ตรีภัทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา จอมทะรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปาณิสรา วงษ์ชมภู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพรทิพย์ จำจด นักวิชาการพัสดุ
นางสาวพาฝัน กุฎสำโรง นักวิชาการพัสดุ
นายพิษณุกร มะกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววรรษมน ทวีกิตติวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวรวุฒิ ตะนุมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวุฒิชัย แสงงาม นักวิชาการศึกษา
นางศศิวิมล แจ้คำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศิริพร รุ่งแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสถิตย์ เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสิปปกร พรหมปั้น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุพจน์ แวงภูลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุพัฒน์ ปรางนวน นักวิชาการศึกษา
นางโสรดา ศรีประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา
นางสาวอภิรดี ภาวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอังกูร กิตติวรกาล นักวิชาการศึกษา
นางสาวอัจฉรีภรณ์ เผือกผ่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอารีดา ขันตี นักวิชาการพัสดุ
นางสาวอุบลรัตน์ พวงงาม นักวิชาการพัสดุ
ลูกจ้างประจำ 4  คน
นางกาญจนา กรอกกลาง พนักงานพิมพ์
นางจรีพร เผือกผ่อง พนักงานพิมพ์
นางรัตนกร รอดรัตน์ พนักงานพิมพ์
นางโสภา อ่างกระโทก พนักงานพิมพ์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1  คน
นางสมปอง นวมสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 30  คน
นางสาวกุลวินันท์ สุขพิพัฒน์พร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจีรนันท์ บัวคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวชนกานต์ จ้อยชู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายชัยสิทธิ์ สุขศรี นักประชาสัมพันธ์
นางสาวณฐภัทร อัตกลับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายณัฐกิตติ์ สุกใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวณัฐชา อินทรโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณิชมน โหมดพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวดนิตา กรีวัชรินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
นายทวิชากร ขุนภักดี นักวิชาการศึกษา
นางสาวทัศวรรณ อ่อนลิ้ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณมาลี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพันนิตา ทองระอา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวมณิสรา เจริญผล นักวิชาการเงินและบัญชี
นายยุทธนา สุดใจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวรัติยา ตาลทอง นักประชาสัมพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีวรวิน ชาวกัณหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวรัญญา สมดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายศราวุธ อาภาภัสร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศิรดา สกุลเลิศวาณิช นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศิราศิณี เทียบทิมพ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศิรินภา แสงอร่ามมโนจิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศิริรัตน์ พึ่งพา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุชิตา แดงใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุนาวิน ปานใหญ่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุพัตรา เชียงพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอัณวิการ์ ชื่นบาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอัสมิง มะสาแม นักวิชาการศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้) 2  คน
นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส นักวิชาการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 816  คน
พนักงานราชการ 1  คน
นางสาวสาวิตรี สุขสว่าง เจ้าพนักงานธุรการ
ลูกจ้างประจำ 1  คน
นางอรพรรณ เหลาทอง พนักงานพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 7  คน
นายกำธร เขียวแก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
นายชยันต์วุฒิ ตุลสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
นางสาวปิยะมาศ ชุ่มเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
นางสาวภัทราภรณ์ แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
นางสาววันทนา ทองน้อย เจ้าพนักงานธุรการ
นายศุภกร รัตนวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
นางสาวสายรัก สารมาศ เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 16  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ปกศ.ต้น 320  คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 1  คน
นางสาวณัฐนิชา อินทรโชต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 480  คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 1  คน
นายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ พนักงานขับรถยนต์
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 704  คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 3  คน
ประถมศึกษา 1168  คน
ลูกจ้างประจำ 1  คน
นายชรินทร์ แจ้งเนตร ช่างฝีมือทั่วไป
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 10  คน
นายบุญลือ มาเห็ม พนักงานขับรถยนต์