บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา :
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 648  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 12  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ปริญญาโท 1424  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 24  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ปริญญาตรี 1948  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) 4  คน
นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชินณพัฒน์ นนตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธมลวรรณ เชื้อเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวภคมน คงสมมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 1  คน
นางสาวปุณณภา เขียวสลับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 212  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 4  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ปกศ.ต้น 132  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 112  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 184  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ประถมศึกษา 276  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --