บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 135  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 4  คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 1  คน
นายอนิรุจ สิงห์คาร ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ปริญญาโท 379  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) 2  คน
นายไพโรจน์ วุฒิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอรอุมา กลับชัย นักวิชาการศึกษา
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1  คน
นายธำรงค์ แจงเชื้อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้) 1  คน
นางสาวสุนีย์ ใจมั่น นักวิชาการพัสดุ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 7  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ปริญญาตรี 467  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) 13  คน
นางสาวจินตนา คีรีชล นักวิชาการศึกษา
นายบันลือศักดิ์ รัตนะภักดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเพ็ญประภา พงษ์ประยูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางภาคินี วุฒิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัชนิดา เจริญทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางลาวัลย์ เหยียดไธสง นักวิชาการพัสดุ
นางวรนิษฐา วรรณปะเข นักวิชาการศึกษา
นายวิรัตน์ เติมแต้ม นักวิชาการศึกษา
นางสาวสงวน นามเที่ยง นักวิชาการศึกษา
นายสมชาย คุณจันทร์ นักวิชาการศึกษา
นางเสาร์วณี สุระทัต นักวิชาการศึกษา
นายอภิชา แก้ววันทา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ 1  คน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1  คน
นางเอ็นดู พิมพ์กิ นักวิชาการเงินและบัญชี
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 24  คน
นางสาวกนกวรรณ ตันเจริญ เจ้าหน้าที่วิจัย
นางสาวกมลนพวรรณ คุณรุณ นักวิชาการศึกษา
นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อหอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจิรภัทร เขมกรรม นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจีรวรรณ เชื้อแก้ว นักวิชาการศึกษา
นางสาวดวงกมล เป็นสุข นักวิชาการศึกษา
นายดุสิตธร เงินพรัก นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนัฐกานต์ พิทักษ์ผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนันทวัน สิงห์รอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวน้ำอ้อย แถมฉิมพลี นักวิชาการเงินและบัญชี
นางปัฐยาภรณ์ ช่างเรือน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเผ่าไท เมาะราษี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวภัสนันท์ เกียรติประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการหอพัก
นางลัดดา ชนะวรรโณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวันวลิต ชูความดี นักวิชาการศึกษา
นางสาววันวิสา แสงทิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุพัตรา ชวลิตศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุพัตรา เอี่ยมเทียม นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอัญชลี พุอ้อย นักวิชาการพัสดุ
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (รายวัน) 1  คน
นางสาวทิพวรรณ สังข์เทพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้) 3  คน
นางพรณิชา ชิตเจริญอยู่ นักวิชาการเงินและบัญชี
นายศักดิ์นรินทร์ ช่างเรือน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายเอกชัย บรรจง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 51  คน
ลูกจ้างประจำ 1  คน
นางสุวัลภา สุพัฒสร พนักงานพิมพ์
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 2  คน
นายบรรเทิง วิถี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายภูมิเพิ่ม ไมตรีประดับศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 1  คน
ลูกจ้างประจำ 1  คน
นางสุภาภรณ์ มังคลสุ พนักงานพิมพ์
ปกศ.ต้น 21  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) 1  คน
นางวิชิดา จินดาดามพ์ นักวิชาการศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 5  คน
นางสาวธัญญรัตน์ บุญมี ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นายรักชาติ มูลประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นางสาวอุษณา ธรรมวิริยะ ผู้จัดการหอพัก
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 30  คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 3  คน
นายวิลาศ สิงห์หาญ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 44  คน
ลูกจ้างประจำ 1  คน
นายนฤดล รัตนบุญส่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 7  คน
นายธนภัทร สะแกแสง พนักงานขับรถยนต์
นายประโยชน์ สร้อยสน พนักงานขับรถยนต์
นายสดใส แสนทะวงษ์ พนักงานขับรถยนต์
นายอภิวัฒน์ กองทอง เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์
ประถมศึกษา 77  คน
ลูกจ้างประจำ 4  คน
นายบุญปัญญา รู้คุณ ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายประเสริฐ เป็นสุข พนักงานขับรถยนต์
นายศิริพงษ์ สิงห์หาญ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 3  คน