บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : คณะเทคโนโลยีสังคม
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ คณะเทคโนโลยีสังคม จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 1080  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) 3  คน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2  คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 32  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ปริญญาโท 3032  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) 34  คน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 5  คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 1  คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 56  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ปริญญาตรี 3736  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) 6  คน
นางสาวณัฐจารี อรุณโชติ นักวิชาการเงินและบัญชี
นายณัฐพล เย็นวารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายปฏิญญา จินโนรส นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวภัทรภร รุ่งไพรวัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ 3  คน
นางสาวประภาจิต ตะพอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวมณี โพธิ์เผือก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2  คน
นางสาวทิพรัตน์ สุศันสนีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวีระศักดิ์ โนนม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 6  คน
Mr.JOHN WILLIAM HAILES อาจารย์
นายพีรพล ฟังโอวาท นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวรุ่งรัตน์ กุลมาศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายวิกรานต์ จินดาดามพ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 408  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 8  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ปกศ.ต้น 168  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 240  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 352  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ประถมศึกษา 616  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --