บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 1340  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) 8  คน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 4  คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 40  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ปริญญาโท 3790  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) 42  คน
นางสาวรวินิภา ศรีมูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายสมยศ สันติมาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 15  คน
นายไกรสร รวยป้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายชาติชาย ไชยช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายนฤศันส์ วาสิกดิลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายประหยัด กองสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสาวพรสิณี ดาราพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายพันธุ์เดช นนท์แสงโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายมนัส คงศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายมาโนชญ์ กูลพฤกษี รองศาสตราจารย์
นางรัตนา ไชยช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางวรพิศ พัฒนพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางวรัญญา โนนม่วง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางสุปราณี เลาห์กิติกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 3  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้) 1  คน
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 70  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ปริญญาตรี 4570  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) 6  คน
นางขวัญชนก อังศุสิงห์ นักวิชาการศึกษา
นายวิทยา ทัพรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวศศิวิมล ธนะมูล นักวิชาการพัสดุ
นายสมโภชน์ สนธิโยธิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุกัญญา ละสะมัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานราชการ 7  คน
นางสาวจันทนี ทับทิมทอง นักวิชาการศึกษา
นายชยพล จ้อยร่อย นักวิชาการศึกษา
นายณัฐวุฒิ วังกลาง นักวิชาการศึกษา
นายมณฑล มหันตกาสี นักวิชาการศึกษา
นางสาววิสา สงแป้น นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุชัญญา งิ้วไธสง นักวิชาการศึกษา
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 3  คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 18  คน
นายกรวิชญ์ ปริ่มผล นักวิชาการเกษตร
นางสาวกิตติมา คามาวาส เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นายกิติพงษ์ สุวรรณเกตุ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นางสาวดรุณี หอมเอนก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวทิพย์ธิดา ธนะมูล นักวิชาการศึกษา
นางสาวธารทิพย์ มงคลจิตต์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล เจนทนา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นางสาวปัญฑิตา งามน้อย นักวิชาการศึกษา
นางสาวผกามาศ คร่องยุทธ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพงษ์ศักดิ์ ทาสีฟู เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นายพิชิตชัย เรือน้อย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นางสาวศศิวิมล สุขศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศันสนีย์ บุญแย้ม นักวิชาการศึกษา
นายสานิตย์ คามาวาส เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นายสุทัศน์ มั่งมี นักวิชาการเกษตร
นางสาวสุพัฒน์กิจ หมื่นจงจำปา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นายอนุสรณ์ คำรอด นักวิชาการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 490  คน
พนักงานราชการ 1  คน
นายชัยพร ทันใจ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 1  คน
นางสาววรรณิสา อยู่สนอง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 10  คน
-- ยังไม่มีข้อมุลในส่วนนี้ของระบบ --
ปกศ.ต้น 210  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) 1  คน
นางสาวศิริกมล นิยมวรรณ์ นักวิชาการศึกษา
พนักงานราชการ 2  คน
นางสาวสาวิตรี สารพัฒน์ คนงานห้องทดลอง
นางสาวสิชญาญ์นัท คำโฮม พนักงานประจำห้องทดลอง
ลูกจ้างประจำ 4  คน
นายจำเนียร ศักดิ์เนตร พนักงานขับรถยนต์
นายสมทบ คงทวี ช่างฝีมือทั่วไป
นายอาดูน ด่านแพ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 1  คน
นางสาวเรวดี หอมเอนก เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 300  คน
พนักงานราชการ 1  คน
นายชยานนท์ อารีพงษ์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 1  คน
นายประสิทธิ์ นิยมวงษ์ เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
มัธยมศึกษาตอนต้น/วุฒิที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 440  คน
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) 3  คน
ประถมศึกษา 760  คน