ความเชี่ยวชาญบุคลากร : สำนักงานอธิการบดี
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ สำนักงานอธิการบดี จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
Accounting
(จำนวน 1 คน)
1. นางสาวนุสรา หนูกลัด
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Computer Science
(จำนวน 1 คน)
1. นายอัสมิง มะสาแม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Human Resource Management
(จำนวน 1 คน)
1. นางสาวสมัญญา พิมพาลัย
ตำแหน่ง : บุคลากร
Information Technology
(จำนวน 1 คน)
1. นายอัสมิง มะสาแม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Programming
(จำนวน 1 คน)
1. นายอัสมิง มะสาแม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การจัดการการตลาด
(จำนวน 1 คน)
1. นางสาวศิริพร รุ่งแสง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
การบริหารองค์กร
(จำนวน 1 คน)
1. นายสุนาวิน ปานใหญ่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การพัฒนาสังคม
(จำนวน 1 คน)
1. นางสาวณัฐนิชา อินทรโชต
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเพาะเลี้ยงปลา
(จำนวน 1 คน)
1. นายสุนาวิน ปานใหญ่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
(จำนวน 1 คน)
1. นายสุนาวิน ปานใหญ่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การเพาะเลี้ยงและการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
(จำนวน 1 คน)
1. นายสุนาวิน ปานใหญ่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(จำนวน 1 คน)
1. นายสุนาวิน ปานใหญ่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บัญชี
(จำนวน 1 คน)
1. นางสาวน้ำผึ้ง ตรีภัทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 13 คน