ความเชี่ยวชาญบุคลากร :
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
การบริหารงานภาครัฐ
(จำนวน 1 คน)
1. นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 1 คน