ความเชี่ยวชาญบุคลากร : สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
Industrial management
(จำนวน 1 คน)
1. นางสาวกนกวรรณ ตันเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
การจัดการการเงินและการบัญชี
(จำนวน 1 คน)
1. นางสาวอรอุมา กลับชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การจัดการการตลาด
(จำนวน 1 คน)
1. นางสาวอรอุมา กลับชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การจัดการความรู้
(จำนวน 1 คน)
1. นางสาวอรอุมา กลับชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การจัดการเชิงกลยุทธ์
(จำนวน 1 คน)
1. นางสาวอรอุมา กลับชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การจัดการด้านการตลาด
(จำนวน 1 คน)
1. นางสาวอรอุมา กลับชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 6 คน