ความเชี่ยวชาญบุคลากร : คณะเทคโนโลยีสังคม
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ คณะเทคโนโลยีสังคม จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
Accounting
(จำนวน 1 คน)
1. นางสาวณัฐจารี อรุณโชติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Information Technology
(จำนวน 1 คน)
1. นางสาวณัฐจารี อรุณโชติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
Managements
(จำนวน 1 คน)
1. นางสาวมณี โพธิ์เผือก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บริหารธุรกิจ
(จำนวน 2 คน)
1. นางสาวปราณีต สมพล
ตำแหน่ง : บุคลากร
2. นางสาวภัทรภร รุ่งไพรวัน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 คน