มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดีมีทั้งหมด 141 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน)  : 69  คน
2. พนักงานราชการ  : 1  คน
3. ลูกจ้างประจำ  : 6  คน
4. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  : 4  คน
5. ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้)  : 95  คน
6. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้)  : 2  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) (69)
1 นายวรวุฒิ ตะนุมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
2 นางสาวณัฐวดี แก้วจินดารัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
3 นายสุพจน์ แวงภูลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
4 นางสาวนารีรัตน์ บุญมั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
5 นางสาวปาณิสรา วงษ์ชมภู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
6 นางสาวธิดารัตน์ ทองประสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
7 นางสาววรรษมน ทวีกิตติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
8 นางสาวพาฝัน กุฎสำโรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
9 นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
10 นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
11 นางขวัญดาว อุทัยศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
12 นางสาวอภิรดี ภาวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
13 นางสาวเจนฐกานต์ พลร่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
14 นางสาวพรทิพย์ จำจด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
15 นางสาวธีรดา สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
16 นางสาวอารีดา ขันตี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
17 นางสาวอุบลรัตน์ พวงงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
18 นางสาวน้ำผึ้ง ตรีภัทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
19 นางสาวอรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
20 นางสาววิไลพร สว่างศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
21 นายพิษณุกร มะกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
22 นายคมสัน ระย้าแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
23 นายสถิตย์ เจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
24 นางสาวกัลยาณี มิ่งเจริญพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
25 นางสาวณัฐชา อินทรโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
26 นางสาวสมัญญา พิมพาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล
27 นางสาวผกากาญจน์ แจ้งสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
28 นางโสรดา ศรีประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
29 นายเด็ดเดี่ยว บุญมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
30 นางสาวสุพัฒน์ ปรางนวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
31 นายอังกูร กิตติวรกาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
32 นายวุฒิชัย แสงงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
33 นางสาวอัจฉรีภรณ์ เผือกผ่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
34 นางสาวงามจิต อินทวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
35 นายศุภชัย เชื้อเกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
36 นายสิปปกร พรหมปั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
37 นางณฤชาญา ทศศานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
38 นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
39 นางสาวศิริพร รุ่งแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานประกันคุณภาพ
40 นางสาวกนกฤทัย เกตุสิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง » งานการเงิน
41 นางสาวกรรณิกา แก้วเขียวงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง » งานบัญชี
42 นางสาวภคมน คงสมมาตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน » งานยุทธศาสตร์และประเมินผล
43 นายชินณพัฒน์ นนตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน » งานยุทธศาสตร์และประเมินผล
44 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน » งานวางแผนงบประมาณ
45 นางสาวธมลวรรณ เชื้อเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน » งานวางแผนงบประมาณ
46 นางเฉลิมวรรณ บัวขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานบริหารงานทั่วไป
47 นางสาวอมรรัตน์ ทองเลี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานบริหารงานทั่วไป
48 นางชนิกานต์ สวัสดิ์วอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานบุคลากร
49 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานบุคลากร
50 นางสาวฐิติมา ขันเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานบุคลากร
51 นางสาวสิริพิธยา พร้อมเพรียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานบุคลากร
52 นางสาวนารี ติดใจดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานทะเบียนและประวัติ
53 นางสาวจารุวรรณ ขุมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานทะเบียนและประวัติ
54 นางสาวแสงจันทร์ เทียบทิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานทะเบียนและประวัติ
55 นางชิตขวัญ บำรุงวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานทะเบียนและประวัติ
56 นางสาวสยุมพร บุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานพัฒนาบุคลากร
57 นางสาวณัฐรดา นันผาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานพัฒนาบุคลากร
58 นางสาวชนิตา วุฒิคาวาปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานพัฒนาบุคลากร
59 นางสาวดวงใจ นพวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานวินัยและนิติกร
60 นายธิราช บัวรอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานวินัยและนิติกร
61 นางสาวพิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานวินัยและนิติกร
62 นายเกษมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานวินัยและนิติกร
63 นางสาวจิดาภา กิจโชติทวี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานวินัยและนิติกร
64 นางสาวรุ่งรัตน์ สุวรรณกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
65 นางสาวปุณณภา เหลื่อมล้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานประชาสัมพันธ์
66 นางสาวณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานตรวจสอบภายใน
67 นางดาวใจ สระทองทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานตรวจสอบภายใน
68 นายกนก มีศรเอี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานตรวจสอบภายใน
69 นางกิตติยา จันทร์เกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานตรวจสอบภายใน
พนักงานราชการ (1)
ลูกจ้างประจำ (6)
1 นางโสภา อ่างกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
2 นางกาญจนา กรอกกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
3 นางรัตนกร รอดรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
4 นางอรพรรณ เหลาทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
5 นางจรีพร เผือกผ่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
6 นายชรินทร์ แจ้งเนตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (4)
1 นางสมปอง นวมสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
2 นางสาวชลิภา พรหมชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
3 นางสาวนุสรา หนูกลัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
4 นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) (95)
1 นางสาวศิรินภา แสงอร่ามมโนจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
2 นางสาวเยาวภา ชลคุณากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
3 นายณัฐกิตติ์ สุกใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
4 นางสาวปิยะมาศ ชุ่มเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
5 นางสาวณฐภัทร อัตกลับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
6 นางสาวศิราศิณี เทียบทิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
7 นายบุญฤทธิ์ แพเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
8 นางบังอร ขวัญนาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
9 นายศุภกร รัตนวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
10 นางสาวศิรดา สกุลเลิศวาณิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
11 นางสาวดนิตา กรีวัชรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
12 นางสาวมณิสรา เจริญผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
13 นางสาววีร์สุดา ชัยยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
14 นางสาวณัฐนิชา อินทรโชต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
15 นางสาวพันนิตา ทองระอา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
16 นายชยันต์วุฒิ ตุลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
17 นางสาวสุพัตรา เชียงพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
18 นายกิติพงษ์ คนาวนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
19 นางสาวจุฑาทิพย์ กิจแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล
20 นางสาวธัญฑิการ์ เขมรุจิกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
21 นายอัสมิง มะสาแม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
22 นางสาวจีรนันท์ บัวคง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
23 นางสาวศิริรัตน์ พึ่งพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
24 นายศราวุธ อาภาภัสร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
25 นางวิมล เสือสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
26 นางสาวณิชกานต์ อนุสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
27 นางสาวน้อย วิสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
28 นายภัทราวุธ ไทยทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
29 นางสาวกัณฐิกา แก้วทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
30 นางสาวทัตภร อุส่าห์ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
31 นางสาวพรชิตา กลิ่นสุคนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
32 นางเกศราพร จีนอ่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
33 นางสาวศิริรักษ์ แก้วหัสดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
34 นายสายชล นามสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
35 นายณัฐพงศ์ สังขาราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
36 นางสาวสุนีรัตน์ บุญส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
37 นายดาวรุ่ง พรมสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
38 นายบุญลือ มาเห็ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
39 นายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
40 นายชัยสิทธิ์ สุขศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
41 นายรุ่งอรุณ พวงอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
42 นางสาวทัศวรรณ อ่อนลิ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
43 นางวรัญญา สมดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
44 ว่าที่ร้อยตรีวรวิน ชาวกัณหา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
45 นางเสน่ห์ ล้ำเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
46 นางสาววันทนา ทองน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
47 นางสาวมณีรัตน์ น่วมมะสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
48 นางพัชนา เขียวสอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
49 นายกำธร เขียวแก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานประกันคุณภาพ
50 นายประพนธ์ โฉมกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง » งานบริหารงานทั่วไป
51 นางสาวกุหลาบ สารถ้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง » งานพัสดุ
52 นางสาวปุณณภา เขียวสลับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน » งานยุทธศาสตร์และประเมินผล
53 นายจีระวัฒน์ วัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานวินัยและนิติกร
54 นางนงนุช พรหมประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
55 นางสาวกนกกาญจน์ พรมน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
56 นางสาวจรินทร์ จิตรประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
57 นางสาวอมรา เกิดบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริหารงานทั่วไป
58 นางสาวอุไร ชะเอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
59 นายสมพงษ์ บุญสง่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
60 นายมงคล เนตรสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
61 นายไพฑูรย์ โอวาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
62 นายจิรโพธิ อินทะกนก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
63 นายเอกพล จีนอ่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
64 นายจตุรงค์ ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
65 นายพิเชษฐ สถิตย์เสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
66 นายนิรัญ จันทร์สมาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
67 นายสมศักดิ์ นิลเต็ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
68 นายมงคล โพธิ์งาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
69 นางสาวสิริมนต์ โชตนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
70 นายประชา พงษ์พัฒนเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
71 นายอัครินทร์ แซ่แต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
72 นายจักริน เกตุบาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
73 นายประเสริฐ บุสุวะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
74 นายเตชากิจ คุ้มเหลือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
75 นายบุญมี สาระผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
76 นายสุพรรณ อัญชุลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
77 นายโสมนัส โอวาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
78 นายหนึ่ง ศรีพิลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
79 นายกุลทีป เลียงผา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
80 นายพลนิพรชัย สวัสดิ์วอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
81 นายอาทิตย์ ทับหัวหนอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
82 นางสาวณัฐกานต์ แช่มช้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
83 นางสาวรัติยา ตาลทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
84 นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
85 นายพันธุ์ธัช อภินันท์ฐกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานประชาสัมพันธ์
86 นายสุนาวิน ปานใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » งานบริหารสินทรัพย์
87 นางสาวช่อผกา อัศดร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » งานบริหารสินทรัพย์
88 นางสาวชนกานต์ จ้อยชู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
89 นางสาวณิชมน โหมดพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
90 นางสาวอารีรัตน์ อาเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
91 นางสาวภัทราภรณ์ แสงสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
92 นางสาวกุลวินันท์ สุขพิพัฒน์พร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
93 นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณมาลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
94 นางสาวสุกาญจณา จันทรคณา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
95 นายสรวิศ ตันสุริวงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานบริหารทรัพย์สิน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้) (2)