มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดีมีทั้งหมด 147 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน)  : 63  คน
2. พนักงานราชการ  : 2  คน
3. ลูกจ้างประจำ  : 6  คน
4. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  : 4  คน
5. ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้)  : 94  คน
6. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้)  : 2  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) (63)
1 นางสาวธิดารัตน์ ทองประสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
2 นางสาววรรษมน ทวีกิตติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
3 นายวรวุฒิ ตะนุมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
4 นางสาวณัฐวดี แก้วจินดารัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
5 นายสุพจน์ แวงภูลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
6 นางสาวนารีรัตน์ บุญมั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
7 นางสาวปาณิสรา วงษ์ชมภู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
8 นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
9 นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
10 นางขวัญดาว อุทัยศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
11 นางสาวอภิรดี ภาวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
12 นางสาวเจนฐกานต์ พลร่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
13 นางสาวพรทิพย์ จำจด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
14 นางสาวธีรดา สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
15 นางสาวอารีดา ขันตี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
16 นางสาวอุบลรัตน์ พวงงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
17 นางสาวพาฝัน กุฎสำโรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
18 นางสาวน้ำผึ้ง ตรีภัทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
19 นางสาวอรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
20 นายพิษณุกร มะกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
21 นายคมสัน ระย้าแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
22 นายสถิตย์ เจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
23 ว่าที่ร้อยตรีปัญญา จอมทะรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
24 นางสาวกัลยาณี มิ่งเจริญพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
25 นางสาวสมัญญา พิมพาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล
26 นางสาวผกากาญจน์ แจ้งสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
27 นางโสรดา ศรีประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
28 นายเด็ดเดี่ยว บุญมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
29 นางสาวสุพัฒน์ ปรางนวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
30 นายอังกูร กิตติวรกาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
31 นายวุฒิชัย แสงงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
32 นางสาวงามจิต อินทวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
33 นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
34 นายสิปปกร พรหมปั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
35 นางศศิวิมล แจ้คำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
36 นางสาวอัจฉรีภรณ์ เผือกผ่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
37 นายศุภชัย เชื้อเกตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
38 นายสมเจตน์ รัตนตรัยดำรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
39 นางสาวศิริพร รุ่งแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานประกันคุณภาพ
40 นางสาวภคมน คงสมมาตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน » งานยุทธศาสตร์และประเมินผล
41 นายชินณพัฒน์ นนตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน » งานยุทธศาสตร์และประเมินผล
42 นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน » งานวางแผนงบประมาณ
43 นางเฉลิมวรรณ บัวขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานบริหารงานทั่วไป
44 นางสาวอมรรัตน์ ทองเลี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานบริหารงานทั่วไป
45 นางสาวฐิติมา ขันเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานบุคลากร
46 นางชนิกานต์ สวัสดิ์วอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานบุคลากร
47 นางสาวนารี ติดใจดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานทะเบียนและประวัติ
48 นางสาวจารุวรรณ ขุมทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานทะเบียนและประวัติ
49 นางชิตขวัญ บำรุงวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานทะเบียนและประวัติ
50 นางสาวแสงจันทร์ เทียบทิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานทะเบียนและประวัติ
51 นางสาวชนิตา วุฒิคาวาปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานพัฒนาบุคลากร
52 นางสาวสยุมพร บุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานพัฒนาบุคลากร
53 นางสาวณัฐรดา นันผาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานพัฒนาบุคลากร
54 นางสาวดวงใจ นพวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานวินัยและนิติกร
55 นายธิราช บัวรอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานวินัยและนิติกร
56 นางสาวพิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานวินัยและนิติกร
57 นายเกษมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานวินัยและนิติกร
58 นางสาวรุ่งรัตน์ สุวรรณกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
59 นางสาวปุณณภา เหลื่อมล้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานประชาสัมพันธ์
60 นางสาวณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานตรวจสอบภายใน
61 นางสาวดาวใจ รักษ์หิรัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานตรวจสอบภายใน
62 นายกนก มีศรเอี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานตรวจสอบภายใน
63 นางกิตติยา จันทร์เกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานตรวจสอบภายใน
พนักงานราชการ (2)
ลูกจ้างประจำ (6)
1 นางกาญจนา กรอกกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
2 นางโสภา อ่างกระโทก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
3 นางรัตนกร รอดรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
4 นางอรพรรณ เหลาทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
5 นางจรีพร เผือกผ่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
6 นายชรินทร์ แจ้งเนตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (4)
1 นางสมปอง นวมสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
2 นางสาวชลิภา พรหมชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
3 นางสาวนุสรา หนูกลัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
4 นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) (94)
1 นางสาวศิรินภา แสงอร่ามมโนจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
2 นางสาวเยาวภา ชลคุณากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
3 นายณัฐกิตติ์ สุกใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
4 นางสาวปิยะมาศ ชุ่มเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
5 นางสาวณฐภัทร อัตกลับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
6 นางสาวศิราศิณี เทียบทิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี
7 นางสาวดนิตา กรีวัชรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
8 นางสาวมณิสรา เจริญผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
9 นายศุภกร รัตนวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
10 นางสาวศิรดา สกุลเลิศวาณิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง
11 นางสาวณัฐชา อินทรโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
12 นางสาวณัฐนิชา อินทรโชต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
13 นายชยันต์วุฒิ ตุลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
14 นางสาวพันนิตา ทองระอา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
15 นางสาวสุพัตรา เชียงพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน
16 นางสาวจุฑาทิพย์ กิจแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล
17 นายทวิชากร ขุนภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
18 นายอัสมิง มะสาแม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
19 นางสาวจีรนันท์ บัวคง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
20 นางสาวสุชิตา แดงใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
21 นายยุทธนา สุดใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
22 นางสาวศิริรัตน์ พึ่งพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
23 นายศราวุธ อาภาภัสร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
24 นางสาวสายรัก สารมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
25 นางสาวจริยา นิลช้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
26 นางสาวฉวีวรรณ รักษ์หิรัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
27 นางสาวณิชกานต์ อนุสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา
28 นางสาวอรทัย อ๊อดทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
29 นางสาวทัศวรรณ อ่อนลิ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
30 นางวรัญญา สมดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
31 ว่าที่ร้อยตรีวรวิน ชาวกัณหา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
32 นางเสน่ห์ ล้ำเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
33 นางสาววันทนา ทองน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
34 นางสาวมณีรัตน์ น่วมมะสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
35 นางพัชนา เขียวสอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
36 นางสาวน้ำค้าง กล่อมดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
37 นายชัยสิทธิ์ สุขศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
38 นายณัฐพงศ์ สังขาราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
39 นางสาววันเพ็ญ นาคแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
40 นางสาวสุนีรัตน์ บุญส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
41 นายดาวรุ่ง พรมสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
42 นายบุญลือ มาเห็ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
43 นายยอดเพชร แสงล้ำเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง
44 นายกำธร เขียวแก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานประกันคุณภาพ
45 นายประพนธ์ โฉมกาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง » งานบริหารงานทั่วไป
46 นางสาวกนกฤทัย เกตุสิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง » งานการเงิน
47 นางสาวสุกาญจณา จันทรคณา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง » งานบัญชี
48 นางสากรรณิกา แก้วเขียวงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง » งานบัญชี
49 นางสาวกุหลาบ สารถ้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองคลัง » งานพัสดุ
50 นางสาวปุณณภา เขียวสลับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองนโยบายและแผน » งานยุทธศาสตร์และประเมินผล
51 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานบุคลากร
52 นายจีระวัฒน์ วัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองบริหารงานบุคคล » งานวินัยและนิติกร
53 นางนงนุช พรหมประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
54 นางสาวกนกกาญจน์ พรมน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
55 นางสาวจรินทร์ จิตรประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
56 นางสาวปราณี เขียวรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองพัฒนานักศึกษา » งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
57 นางสาวอมรา เกิดบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริหารงานทั่วไป
58 นายมงคล เนตรสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
59 นายไพฑูรย์ โอวาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
60 นายจิรโพธิ อินทะกนก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
61 นายเอกพล จีนอ่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
62 นายจตุรงค์ ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
63 นายพิเชษฐ สถิตย์เสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
64 นายนิรัญ จันทร์สมาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
65 นายสมศักดิ์ นิลเต็ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
66 นายสุชาติ ชาวกัณหา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
67 นายมงคล โพธิ์งาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
68 นางสาวสิริมนต์ โชตนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
69 นายประชา พงษ์พัฒนเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
70 นายสมพงษ์ บุญสง่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
71 นางสาวอุไร ชะเอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานออกแบบและอาคารสถานที่
72 นายอัครินทร์ แซ่แต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
73 นายจักริน เกตุบาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
74 นายประเสริฐ บุสุวะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
75 นายเตชากิจ คุ้มเหลือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
76 นายบุญมี สาระผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
77 นายสุพรรณ อัญชุลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
78 นายโสมนัส โอวาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
79 นายหนึ่ง ศรีพิลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
80 นายรุ่งอรุณ พวงอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
81 นายกุลทีป เลียงผา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
82 นายพลนิพรชัย สวัสดิ์วอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
83 นายอาทิตย์ ทับหัวหนอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
84 นางสาวณัฐกานต์ แช่มช้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานบริการ
85 นางสาวรัติยา ตาลทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
86 นางสาวปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
87 นายพันธุ์ธัช อภินันท์ฐกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » กองกลาง » งานประชาสัมพันธ์
88 นายสุนาวิน ปานใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » งานบริหารสินทรัพย์
89 นางสาวอัณวิการ์ ชื่นบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
90 นางสาวชนกานต์ จ้อยชู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานศิลปวัฒนธรรม
91 นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณมาลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
92 นางสาวภัทราภรณ์ แสงสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
93 นางสาวกุลวินันท์ สุขพิพัฒน์พร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
94 นางสาวณิชมน โหมดพันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานอธิการบดี » สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้) (2)