มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งหมด 19 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน)  : 8  คน
2. ลูกจ้างประจำ  : 1  คน
3. ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้)  : 10  คน
4. บุคคลภายนอก  : 2  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) (8)
1 นางสาวปาณิตรา จอมทะรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 นายอานนท์ เพ็ชรมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 นายขัตติยะ สมดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ » งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
5 นายสิทธิชัย ด้วงแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ » งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
6 นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ » งานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 นายสถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ » งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8 นายอนุวัฒน์ โชโต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ » งานเทคโนโลยีการศึกษา
ลูกจ้างประจำ (1)
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) (10)
1 นายพงศธร ถมยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 นางสาวนุชนาถ ทวนทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 นางสาวทิพยดา ปัตบุศย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ » งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
4 นายอภิสฤษฎิ์ บุญสิทธิ์ชโยดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ » งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
5 นางสาวพิไลพร พูลประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ » งานบริหารงานทั่วไป
6 นายอธิ มณีวิหก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ » งานหอสมุดกลาง
7 นางสาวเปรมจิต หนุนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ » งานหอสมุดกลาง
8 นางวิมล นาคบูรณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ » งานหอสมุดกลาง
9 นายอภินันท์ ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ » งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
10 นายเอกมินต์ บัวขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ » งานเทคโนโลยีการศึกษา
บุคคลภายนอก (2)