มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรีมีทั้งหมด 42 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน)  : 18  คน
2. พนักงานราชการ  : 1  คน
3. ลูกจ้างประจำ  : 7  คน
4. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  : 2  คน
5. ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้)  : 40  คน
6. ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (รายวัน)  : 1  คน
7. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้)  : 4  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) (18)
1 นางลาวัลย์ เหยียดไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
2 นายบันลือศักดิ์ รัตนะภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
3 นายไพโรจน์ วุฒิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
4 นางภาคินี วุฒิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
5 นางสาวรัชนิดา เจริญทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
6 นายสมชาย คุณจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
7 นางสาวสงวน นามเที่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
8 นางเสาร์วณี สุระทัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
9 นางสาวอรอุมา กลับชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
10 นางสาววันทนา นาคทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
11 นางสาวจินตนา คีรีชล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
12 นายวิรัตน์ เติมแต้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
13 นางลัดดา ชนะวรรโณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
14 นางสาวรัตนาวดี จันทราภรณ์ศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
15 นายอภิชา แก้ววันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
16 นางสาวเพ็ญประภา พงษ์ประยูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
17 นางวิชิดา จินดาดามพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
18 นางวรนิษฐา วรรณปะเข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
พนักงานราชการ (1)
ลูกจ้างประจำ (7)
1 นายศิริพงษ์ สิงห์หาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
2 นายประเสริฐ เป็นสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
3 นางสุวัลภา สุพัฒสร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
4 นางสุภาภรณ์ มังคลสุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
5 นายนฤดล รัตนบุญส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
6 นายบุญปัญญา รู้คุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
7 นายบุญยัง เย็นสำราญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (2)
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) (40)
1 นายอุดม ตั้งมั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
2 นายเผ่าไท เมาะราษี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
3 นางสาวอัญชลี พุอ้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
4 นางสาวกนกวรรณ ตันเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
5 นางสาววันวิสา แสงทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
6 นางปัฐยาภรณ์ ช่างเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
7 นายอนิรุจ สิงห์คาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
8 นางประกาย สินธุรส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
9 นางสาวนันทวัน สิงห์รอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
10 นายเกษม วรรณขันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
11 นายบรรเทิง วิถี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
12 นางสาวน้ำอ้อย แถมฉิมพลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
13 นางสาวสุพัตรา เอี่ยมเทียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
14 นายประโยชน์ สร้อยสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
15 นางสาวกมลนพวรรณ ขอมุ่งกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
16 นางสาวสุพัตรา ชวลิตศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
17 นางสาวจิราภรณ์ นาสวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
18 นายดุสิตธร เงินพรัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
19 นางสาวธัญญรัตน์ บุญมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
20 นางสาวดวงกมล เป็นสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
21 นางสาวจิรภัทร เขมกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
22 นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อหอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
23 นายจุลพงษ์ พัฒนารุ่งเรืองกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
24 ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ งามสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
25 นายพิชัย พิมพ์วงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
26 นางสาวจิตรลดา สันตะพัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
27 นางวรรณา รู้คุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
28 นายธนภัทร สะแกแสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
29 นายสดใส แสนทะวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
30 นางสาวอุษณา ธรรมวิริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
31 นางสาวภัสนันท์ เกียรติประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
32 นายรักชาติ มูลประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
33 นายวิลาศ สิงห์หาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
34 นายดลพัฒน์ วัชราสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
35 นางเนตรนภา กลัดเข็มทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
36 นายอภิวัฒน์ กองทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
37 นางจันทิรา ศักดิ์เนตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
38 นางสาวดอกไม้ ประเสริฐสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
39 นายภูมิเพิ่ม ไมตรีประดับศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
40 นายอนนท์ มาอินจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ (รายวัน) (1)
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้) (4)
1 นายศักดิ์นรินทร์ ช่างเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
2 นางพรณิชา ชิตเจริญอยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
3 นางสาวสุนีย์ ใจมั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
4 นายเอกชัย บรรจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี