มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคมมีทั้งหมด 62 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน)  : 43  คน
2. พนักงานราชการ  : 3  คน
3. ข้าราชการบำนาญ  : 1  คน
4. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  : 9  คน
5. ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้)  : 9  คน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) (43)
1 นางสาวมาลัย โพธิพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
2 นางพิรุณา สุทธิสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
3 นางสาวอาริสาย์ รุ่งเรืองผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
4 นางสาวมีนนภา รักษ์หิรัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
5 นางสาวจิรานุช ยวงทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
6 นางสาวบุปผา ภิภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
7 นางอัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
8 นางสาวจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
9 นางมนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
10 นายพิศาล ทองนพคุุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
11 นางสาวศุภากร สุจริตชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
12 นางสาวยุบุญ พฤหัสไพลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
13 นางสาวพรชนก เฉลิมพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
14 นายธนพล ถาวรศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
15 นางพูลศิริ ประคองภักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
16 นางสาวศิริวรรณ์ สุขประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
17 นางสาวปัทมา เกรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
18 นายธนาวุฒิ ทองปลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
19 นางสาวนลินี ชนะมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
20 นายณรงค์ฤทธิ์ วังคีรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
21 นายวชิรธร จันทร์ชมภู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
22 นายสมมาตร พรหมพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
23 นางสาวกชนิภา เสริมสัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
24 นายสุทธิพงษ์ คล่องดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
25 นางสาวปวีร์นุช สดคมขำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
26 นางสาวรุ่งรัศมี ดีปราศัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
27 นายคณภร ควรรติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
28 นางสาวศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
29 นางสาวปราณีต สมพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
30 นางสาวณัฐจารี อรุณโชติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
31 นายประสิทธิ์ ฐานาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
32 นางสาวภัทรภร รุ่งไพรวัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
33 นายณัฐพล เย็นวารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
34 นางสาวกาญจนา ผลาผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
35 นายทรงวุฒิ บุญส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
36 นายปฏิญญา จินโนรส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
37 นายวุฒิภัทร หนูยอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม » สาขาวิชาวิชาระบบสารสนเทศ
38 นางจันทนี กองสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม » สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
39 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนารินจง วงศ์อุต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม » สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
40 นายปราโมทย์ ถวิลรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม » สาขาวิชาการบัญชี
41 นายธนพงษ์ ร่วมสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม » สาขาวิชาการจัดการ
42 นางสาวอาภาพรรณ ติยะวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม » สาขาวิชาศิลปศาสตร์
43 นางสาวมัทนา ชาญกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม » สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พนักงานราชการ (3)
ข้าราชการบำนาญ (1)
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (9)
1 นางสาวเจตน์จรรย์ อาจไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
2 นางสาววิชริณี สวัสดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
3 นางสาวทิพรัตน์ สุศันสนีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
4 นายอธิคม พฤกษ์ศศิธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
5 นายธนวุฒิ พิมพ์กิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
6 นายวีระศักดิ์ โนนม่วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
7 นายสาคร บัวบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
8 นางสาวศรีวารี สุจริตชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
9 นางพูลสุข บุญก่อเกื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินรายได้) (9)
1 นายพีรพล ฟังโอวาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
2 Mr.JOHN WILLIAM HAILES มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
3 Mrs.Maria Evangeline Loyola Wiangsamut มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
4 นางสาววาริสา เหมกิตติวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
5 นางสาวสุพิชฌาย์ เพ็ชรสดใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
6 นายสงกรานต์ วัยวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
7 นายวรุตม์ เวฬุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
8 นางสาวอัญชณา คุ้มญาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม
9 นางสาวรุ่งรัตน์ กุลมาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะเทคโนโลยีสังคม