บุคลากรแยกตามระดับการศึกษา

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา

Chart.

รายงานแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามระดับการศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  85  คน
คณะเทคโนโลยีสังคม  54  คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  114  คน
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  111  คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  55  คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  86  คน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  89  คน
คณะศิลปศาสตร์  49  คน
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์  47  คน
สถาบันเทคโนโลยีการบิน  7  คน
สถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุ  2  คน
สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก  10  คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา  10  คน
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนาถ  51  คน
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี  41  คน
สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย  27  คน
สำนักงานอธิการบดี  139  คน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  15  คน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  14  คน