สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาย ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย
Mr. Yatipakorn Terapatponchai
โทรศัพท์ : 0982813307
E-mail : yatipakorn_te@rmutto.ac.th
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
เลขที่ตำแหน่งวันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับ
20638 04-01-2559 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน)อาจารย์ วิชาการ
ตำแหน่งทางการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
คหกรรมบัณฑิต (อุตสาหกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี -
ผลงานการทำงาน


การประชุม
1/2563 : ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ : 25-06-2563

2/2563 : คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
วันที่ : 08-06-2563

1-2563 : ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ผ่านระบบ Online
วันที่ : 05-06-2563

2/2563 : การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ : 12-05-2563

6/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
วันที่ : 30-04-2563

5/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
วันที่ : 09-04-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
วันที่ : 29-01-2563

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ไม่มีข้อมูล
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบุคลากร
ไม่มีข้อมูล
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
โครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
หนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง