สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
เลขที่ตำแหน่งวันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับ
20672 01-09-2552 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน)อาจารย์ วิชาการ
ตำแหน่งทางการบริหาร
รองผู้อำนวยการ
การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา -
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -
ผลงานการทำงาน


การประชุม
2/2563 : คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 31-03-2563

วาระพิเศษ วันที : คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 25-02-2563

2/2563 : คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-02-2563

1/2563 : คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 28-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-01-2563

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ไม่มีข้อมูล
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบุคลากร
ไม่มีข้อมูล
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
โครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
หนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง