สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาย คณาธิป จิระสัญญาณสกุล
Mr. Khanathip Jirasanyansagul
โทรศัพท์ : 0925616994
E-mail : khanathip_ji@rmutto.ac.th
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
เลขที่ตำแหน่งวันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับ
10463 01-12-2540 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้บริหาร
ตำแหน่งทางการบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดี
การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น -
ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี -
ผลงานการทำงาน


การประชุม
8/2562 : การประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก
วันที่ : 01-10-2562

7/2562 : การประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก
วันที่ : 06-08-2562

6/2562 : การประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก
วันที่ : 02-07-2562

5/2562 : การประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก
วันที่ : 04-06-2562

4/2562 : การประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก
วันที่ : 14-05-2562

3/2562 : การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วันที่ : 05-03-2562

2/2562 : การประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก
วันที่ : 05-02-2562

1/2562 : การประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก
วันที่ : 08-01-2562

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ไม่มีข้อมูล
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบุคลากร
ไม่มีข้อมูล
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
โครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
หนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง