สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาง สุพัตรา พูลพืชชนม์
Mrs. Supattra Poonpaerdchon
โทรศัพท์ : 0816524256
E-mail : supattra_po@rmutto.ac.th
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
เลขที่ตำแหน่งวันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับ
10661 24-05-2543 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งทางการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล -
ผลงานการทำงาน


การประชุม
1/2563 : การประชุมก่อนเปิดการศึกษาที่ 1/2563
วันที่ : 29-06-2563

4/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 23-06-2563

1-2563 : ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ผ่านระบบ Online
วันที่ : 05-06-2563

5/2563 : การประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก
วันที่ : 02-06-2563

วาระพิเศษ : การประชุมคณะกรรมประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 29-05-2563

วาระพิเศษ : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาระพิเศษ
วันที่ : 29-05-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-05-2563

3/2563 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-05-2563

4/2563 : การประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก
วันที่ : 14-05-2563

วาระพิเศษ : คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 05-05-2563

3/2563 : การประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก
วันที่ : 20-04-2563

2/2563 : คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 31-03-2563

วาระพิเศษ : คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 25-02-2563

2/2563 : คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-02-2563

2/2563 : การประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก
วันที่ : 11-02-2563

1/2563 : คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 28-01-2563

1/2563 : คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-01-2563

1/2563 : การประชุมสภาวิชาการ มทร.ตะวันออก
วันที่ : 07-01-2563

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ไม่มีข้อมูล
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบุคลากร
ไม่มีข้อมูล
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
โครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
หนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง