การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งประเภทการจ้างหน่วยงาน
1 นายณัฐภัค อิ่มเอิบ บุคลากร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี