คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะ ผ่านระบบ google Drive

เป็นคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะ ผ่านระบบ google Drive ที่ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
20/03/2563
ผลงานอื่นๆ
กฤติภูมิ แวงภูลา (100)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -
ไม่มีข้อมูล