00111 : โครงการการพัฒนาการผลิตพริกไทยดำเพื่อวิสาหกิจชุมชน
ประเภทแผนโครงการ: 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2561
นางสาวผกามาศ คร่องยุทธ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20/2/2561 10:19:25
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการตามแผน)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/10/2561  ถึง  31/07/2562
แผนงานกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  5  คน
รายละเอียด  อาจารย์
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หมวดรายจ่าย » งบรายจ่ายอื่น 2561 1,800,000.00
รวมทั้งหมด1,800,000.00 
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นางสาว ผกามาศ  คร่องยุทธ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านวิจัยและนวัตกรรม
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2561 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยใช้ IT แบบรวมศูนย์กลาง
เป้าประสงค์ 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรมและพร้อมใช้งาน ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้น “คนดี เก่ง และแข็งแรง
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในระยะเวลา 1 ปี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75
กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีธรรมาภิบาล
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2561] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศและกลุ่มอาเซียน
เป้าประสงค์ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุงให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยชุมชน และสถานประกอบการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ 1.1.1 แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานทั้งในประเทศและกลุ่มอาเซียน (S2-3, S5, T1, T4-5)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

พริกไทยเป็นพืชเครื่องเทศที่มีความสำคัญของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบปลูกมากในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย และประเทศศรีลังกา ในประเทศไทยปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจทางภาคตะวันออก แถบจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และหลายๆจังหวัดในภาคใต้ ซึ่งผลผลิตพริกไทยที่ส่งออกจะอยู่ในรูปของพริกไทยดำ พริกไทยขาว และพริกไทยป่น ตลาดต่างประเทศที่สำคัญคือ เยอรมัน เกาหลี ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น พริกไทยจึงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทย ผลผลิตที่ผลิตได้ มีทั้งการนำมาบริโภคในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่มักพบปัญหาอย่างหนึ่งคือภายหลังการเกี่ยวผลผลิตคือเรื่องความชื้นของพริกไทยที่มีปริมาณค่อนข้างสูง ที่ส่งผลต่อวิธีการลดความชื้นของพริกไทยที่เกษตรกรต้องใช้ระยะเวลาในการลดความชื้น การผลิตพริกไทยแบบเดิมจะนำพริกไทยสดมาตากแดดเป็นพริกไทยแห้ง จะได้พริกไทยดำ แต่ถ้ามีการขัดสีเปลือกออกจะได้พริกไทยขาวตามที่ตลาดต้องการ การผลิตแบบเดิมต้องอาศัยแสงแดด การทำแห้งต้องใช้เวลานาน 4 - 5 วันเป็นอย่างน้อย และต้องอาศัยสภาวะอากาศ นอกจากนั้นพริกไทยแห้งที่ได้ยังมีการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมได้ การดำเนินโครงการการพัฒนาการผลิตพริกไทยดำเพื่อวิสาหกิจชุมชน ในงานวิจัยนี้จะเน้นการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลที่เหมาะสมต่อการผลิตและการเก็บรักษาเมล็ดพริกไทยดำรวมทั้งการบรรจุที่มีคุณภาพ ที่จะสามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนในการผลิตพริกไทยดำลงได้ และลดการปนเปื้อนจะสิ่งแวดล้อม ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตได้จำนวนมากและเก็บรักษาผลผลิตไว้ขายในช่วงที่พริกไทยมีราคาสูง ส่งผลให้เกษตรกรลดต้นทุนและมีรายได้จากการผลิตเพิ่มยิ่งขึ้นเป็นการสร้างความมั่นคงในอาชีพ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกและทำความสะอาดเมล็ดพริกไทย
เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งเมล็ดพริกไทยดำด้วยอากาศร้อนเวียนกลับ
เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุเมล็ดพริกไทย
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
KPI 1 : ส่วบนรบยนรบ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4154 คน 4154
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ชื่อกิจกรรม :
การพัฒนาเครื่องจักรกลในการคัดแยกและทำความสะอาด

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 12/02/2561 - 24/02/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ชื่อกิจกรรม :
การอบแห้งเมล็ดพริกไทยดำด้วยอากาศร้อนเวียนกลับ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/02/2561 - 15/03/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ชื่อกิจกรรม :
เครื่องบรรจุเมล็ดพริกไทย

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 28/02/2561 - 07/03/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล