00132 : test2561
ประเภทแผนโครงการ: 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2561
นายผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/2/2561 10:20:58
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการตามแผน)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/02/2561  ถึง  28/02/2561
แผนงานกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  45  คน
รายละเอียด  ไม่ระบุ
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน dhdyfgd 2561 45,000.00
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน dhdyfgd 2561 45,000.00
รวมทั้งหมด90,000.00 
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ผู้ดูแลระบบ  ผู้ดูแลระบบ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาย สิทธิชัย  สุขธรรมสถิต
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ด้านทรัพย์สินและการคลัง
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2561 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EECi) และ Thailand 4.0
เป้าประสงค์ 4.1 เป็นผู้นำด้านบริการวิชาการด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นนักปฏิบัติด้วยความห่วงใย ใส่ใจและดูแลสังคม
ตัวชี้วัด 2. จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอย่างบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ชุมชนต่อปี
กลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สมารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและแก้ไขปัญหาของสถาบัน เชิงพื้นที่ ท้องถิ่น และประเทศ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2561] ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
เป้าประสงค์ 2.บริหารจัดการ และกำกับดูแลงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 1. มีหน่วยงานการให้บริการวิชาการที่ชัดเจน
กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาการให้บริการ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

กดกเ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
หดหกก
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต :
KPI 1 : ร้อยละความพึงพอใจ
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
25 25 25 25 100 100
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต :
ชื่อกิจกรรม :
อบรม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/03/2561 - 31/03/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสิทธิชัย  อรกุล (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าวิทยากร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
5,000.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท 5,000.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.0000
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
ปดเก
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
กดกหด
กดกหด
กดกหด
ดหกดหก
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
20150310090418565.pdf
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล