00186 : ทดสอบโครงการ มทร.จันทบุรี 08-05-2561
ประเภทแผนโครงการ: 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2561
นายผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 8/5/2561 11:10:19
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการตามแผน)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/06/2561  ถึง  30/06/2561
แผนงานกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  ไม่ระบุ
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบสนับสนุนจากรัฐบาล 2561 27,000.00
รวมทั้งหมด27,000.00 
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ผู้ดูแลระบบ  ผู้ดูแลระบบ
นาย ขัตติยะ  สมดี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาย สิทธิชัย  ด้วงแก้ว
นาย สิทธิชัย  สุขธรรมสถิต
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2561 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ 5.1 ร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด 2. จำนวนโครงการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
กลยุทธ์ 4.1.1 การอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิภาคตะวันออก
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ทดสอบระบบการเพิ่มโครงการตามแผย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ
2.เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 1
KPI 1 : จำนวนผู้เข้ารุ่วมอบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 40 50 60 คน 200
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 1
ชื่อกิจกรรม :
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 11/06/2561 - 15/06/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางวิภา  ธนานันท์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางสาวภัทรภร  รุ่งไพรวัน (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอุปกร์สำนักงาน เงินตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
7,000.00 บาท 7,000.00 บาท 6,000.00 บาท 7,000.00 บาท 27,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 27000.0000
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
personRMUTTO.docx
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล