00203 : ฝึกอบกรมการใช้งาน e-manage
ประเภทแผนโครงการ: 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2561
นายผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 4/9/2561 11:06:08
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ด้านสังคมศาสตร์ โครงการตามแผน)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/10/2561  ถึง  30/09/2561
แผนงานกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  45  คน
รายละเอียด  ไม่ระบุ
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หมวดรายจ่าย » งบรายจ่ายอื่น 2561 30,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00 
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ผู้ดูแลระบบ  ผู้ดูแลระบบ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาย ขัตติยะ  สมดี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2560 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยใช้ IT แบบรวมศูนย์กลาง
เป้าประสงค์ 1.1 เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good Governance Organization) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและมีแนวทางวิธีการหารายได้เพื่อการพึ่งตนเอง
ตัวชี้วัด 2. กระบวนการทำงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในแต่ละภารกิจมีประสิทธิภาพ คือ มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
กลยุทธ์ 2.1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อพลวัตรของสังคมไทยและสังคมโลก
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2561] ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
เป้าประสงค์ 2.บริหารจัดการ และกำกับดูแลงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 1. มีหน่วยงานการให้บริการวิชาการที่ชัดเจน
กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาการให้บริการ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 1
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 0 80 50 คน 210
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 2
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 50 50 50 คน 150
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 1
ชื่อกิจกรรม :
ฝึกอบรม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 15/10/2561 - 16/10/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหาร สถานที่
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 2000.0000
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 2
ชื่อกิจกรรม :
ฝึกอบรมครั้งที่ 2

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 23/10/2561 - 24/10/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายขัตติยะ  สมดี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายชนสิทธิ์  กุลพญา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท 0.00 บาท 5,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 5000.0000
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามวันที่ระบุ
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
เลื่อนจัดกิจกรรม
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล