00225 : อบรมโหลบัวแห้ง
ประเภทแผนโครงการ: 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นายผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 7/9/2561 9:53:46
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการตามแผน)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
10/12/2561  ถึง  11/12/2561
แผนงานกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  30  คน
รายละเอียด  ชุมชนบางพระ
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าวิทยากร
2561 20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00 
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นางสาว พรนัชชา  ชอบธรรม
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นางสาว ณัฐหทัย  แซ่ย่าง
นางสาว วิไลวรรณ  ใยเมือง
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2561 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยใช้ IT แบบรวมศูนย์กลาง
เป้าประสงค์ 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรมและพร้อมใช้งาน ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้น “คนดี เก่ง และแข็งแรง
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในระยะเวลา 1 ปี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75
กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีธรรมาภิบาล
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2561] ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
เป้าประสงค์ 2.บริหารจัดการ และกำกับดูแลงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 1. มีหน่วยงานการให้บริการวิชาการที่ชัดเจน
กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาการให้บริการ
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนบางพระมีอาชีพและเกิดรายได้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนบางพระมีรายได้
มีทักษะวิชาชีพในการประกอบอาชีพ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ชุมชนบางพระมีรายได้
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 30 คน 30
ผลผลิต : มีทักษะวิชาชีพ
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
0 0 0 30 คน 30
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ชุมชนบางพระมีรายได้
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมฝึกอบรมบัวอบแห้งในโหลแก้ว

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 10/12/2561 - 11/12/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางสาวพรนัชชา  ชอบธรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุอุปกรณ์
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.0000
ผลผลิต : มีทักษะวิชาชีพ
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมฝึกอบรมบัวอบแห้งในโหลแก้ว

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 10/12/2561 - 11/12/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางสาวพรนัชชา  ชอบธรรม (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 10,000.00 บาท 10,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 10000.0000
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
ผู้เข้าร่วมอบรมไม่ครบตามเป้าหมาย
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
เลื่อนจัดกิจกรรม
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
รายการเอกสารประกอบ
Test_PResentation.pptx
Presentation2.pptx
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
การผลิตโหลบัวอบแห้ง
ช่วงเวลา : 10/12/2561 - 11/12/2561
ตัวชี้วัด
การบูรณาการ
เอกสารประกอบ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล