00228 : Test โครงการ
ประเภทแผนโครงการ: 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2562
นายคมสัน ระย้าแดง (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 16/10/2561 11:24:05
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการสืบสานประเพณีไทย (โครงการตามแผน)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/11/2561  ถึง  02/11/2561
แผนงานกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  ไม่ระบุ
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย คมสัน  ระย้าแดง
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นางสาว ณัฐชา  อินทรโชติ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล