00037 : ICT
ประเภทแผนโครงการ: 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/12/2560 13:43:43
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการตามแผน)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
29/12/2560  ถึง  31/12/2560
แผนงานกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  ไม่ระบุ
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน ไม่อนุมัติ บึ้ม 2561 200,000.00
รวมทั้งหมด200,000.00 
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นางสาว กวีพร  บุญญาวานิชย์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นางสาว น้ำฝน  ใจดี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2561 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยใช้ IT แบบรวมศูนย์กลาง
เป้าประสงค์ 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรมและพร้อมใช้งาน ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้น “คนดี เก่ง และแข็งแรง
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในระยะเวลา 1 ปี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75
กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 1.1.2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติของประเทศ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1
2
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : 1
KPI 1 : ความพึงพอใจ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 80 80 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
คน 0
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : 1
ชื่อกิจกรรม :
ฝึกอบรม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 23/12/2560 - 31/12/2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางสาวณัฐชา  อินทรโชติ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ซื้อรำ ให้ ณัฐชา 1 กระสอบ 500 บาท x 3 วัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
20,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 20,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 20000.0000
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
กินเยอะเกิน 1 กระสอบ งบไม่เพียงพอ
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ส่งคืนเข้าป่า
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล