00038 : โครงการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเภทแผนโครงการ: 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นางสาวจินตนา บุนนาค (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/12/2560 13:44:07
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการตามแผน)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
27/12/2560  ถึง  28/12/2560
แผนงานกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  40  คน
รายละเอียด  คณาจารย์และบุคลากร
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน 2561 20,000.00
รวมทั้งหมด20,000.00 
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นางสาว จินตนา  บุนนาค
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นางสาว น้ำฝน  ตรีภัทร์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2561 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 5. ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 1.1 เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good Governance Organization) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและมีแนวทางวิธีการหารายได้เพื่อการพึ่งตนเอง
ตัวชี้วัด 2. กระบวนการทำงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในแต่ละภารกิจมีประสิทธิภาพ คือ มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
กลยุทธ์ 5.1.4 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตามแนวทางพระราชดำริ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เป็นแรงจูงใจในการทำงาน
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : 1111
KPI 1 : ร้อยละความพึงพอใจ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 80 ร้อยละ 80
KPI 2 : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
50 คน 50
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : 1111
ชื่อกิจกรรม :
ฝึกอบรม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/12/2560 - 27/12/2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางสาวน้ำฝน  ตรีภัทร์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน *600 บาท*6 ชม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
7,200.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 7,200.00 บาท
งบดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ ปากกา กระดาษ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 800.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 8000.0000
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล