00041 : การส่งเสริมนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์
ประเภทแผนโครงการ: 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นายผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/12/2560 11:34:56
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการตามแผน)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/12/2560  ถึง  31/12/2560
แผนงานกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  นักศึกษา 30 บุคคลทั่วไป 20
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หมวดรายจ่าย » งบรายจ่ายอื่น 2561 30,000.00
รวมทั้งหมด30,000.00 
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นางสาว ศรัณยา  วิทยาคม
นาย สุรพงษ์  พงษ์ศุภกิจขจร
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริการวิชาการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2561 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EECi) และ Thailand 4.0
เป้าประสงค์ 4.1 เป็นผู้นำด้านบริการวิชาการด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นนักปฏิบัติด้วยความห่วงใย ใส่ใจและดูแลสังคม
ตัวชี้วัด 2. จำนวนชุมชนที่ได้รับการบริการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอย่างบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 ชุมชนต่อปี
กลยุทธ์ 3.1.1 พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้สมารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพและแก้ไขปัญหาของสถาบัน เชิงพื้นที่ ท้องถิ่น และประเทศ
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

โครงการบริการวิชาการ "การส่งเสริมนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลผลิต 3
KPI 1 : 1จำนวนผู้เข้าร่วม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
30000 ร้อยละ 30000
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลผลิต 3
ชื่อกิจกรรม :
ค่าตอบแทน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/12/2560 - 30/12/2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายสุรพงษ์  พงษ์ศุภกิจขจร (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รวมจำนวนเงินทั้งหมด
ชื่อกิจกรรม :
ค่าตอบแทน

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/12/2560 - 30/12/2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
30,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 30,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 30000.0000
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล