00044 : การจัดการ
ประเภทแผนโครงการ: 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นางสาวชนิตา วุฒิคาวาปี (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 19/12/2560 14:08:29
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการตามแผน)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
28/12/2560  ถึง  31/12/2560
แผนงานกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  25  คน
รายละเอียด  บุคลากร
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน แหล่งงบประมาณเงินทุน 2560 500,000.00
รวมทั้งหมด500,000.00 
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นางสาว ชนิตา  วุฒิคาวาปี
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นางสาว ชนิตา  วุฒิคาวาปี
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
สำนักงานอธิการบดี
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2561 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ Hans on
เป้าประสงค์ 3.1 ผลิตผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ สังคมได้รับองค์ความรู้ จากงานวิจัยที่มีคุณภาพและช่วยในการแก้ไขปัญหาของชุมชนสังคม และประเทศ
ตัวชี้วัด 1. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน
กลยุทธ์ 2.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รายวิชาที่กำหนด(รู้จริง) และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
บันทึก
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลผลิต
KPI 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการสอบผ่าน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 20 ร้อยละ 100
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลผลิต
ชื่อกิจกรรม :
ฝึกอบรม

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 19/12/2560 - 19/12/2560
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นางสาวนารี  ติดใจดี (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
งบดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าตอบแทนวิทยา 2 ราย จำนวน 1200 *2 ชม.
ค่าวัสดุ 500
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
200,000.00 บาท 200,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 400,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 400000.0000
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล