00076 : โครงการบัววิถีไทยกับวัฒนธรรม
ประเภทแผนโครงการ: 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2561
นางสาวสุวดี บุญฉิม (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20/12/2560 12:05:25
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการตามแผน)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
20/12/2560  ถึง  20/12/2560
แผนงานกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  20  คน
รายละเอียด  123
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน ค่าอาหาร 20 คนๆละ 10 บาท 2561 200.00
รวมทั้งหมด200.00 
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นางสาว สุวดี  บุญฉิม
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านบัว จึงเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลการปลูกเลี้ยงบัวประดับและการดูแลรักษาที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการปลูกเลี้ยงบัวประดับเพื่อความสวยงาม รวมทั้งการการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสร้างมูลค่า ให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการปลูกเลี้ยงและการดูแลรักษาบัวประดับที่ถูกต้อง
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการปลูกเลี้ยงบัวประดับเพิ่มมากขึ้น
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการปลูกเลี้ยงบัวประดับเพิ่มมากขึ้น
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล