00078 : ทดสอบเพิ่มโครงการนอกแผน
ประเภทแผนโครงการ: 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นายผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 4/1/2561 15:11:28
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนาหลักสูตร(ด้านสังคมศาสตร์ โครงการตามแผน)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
01/12/2560  ถึง  31/12/2560
แผนงานกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  52  คน
รายละเอียด  กิจกรรมภายในองค์กร
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดรายจ่าย » งบดำเนินงาน ไม่มี 2560 25,000.00
รวมทั้งหมด25,000.00 
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย ผู้ดูแลระบบ  ผู้ดูแลระบบ
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาย ผู้ดูแลระบบ  ผู้ดูแลระบบ
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2560 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยใช้ IT แบบรวมศูนย์กลาง
เป้าประสงค์ 1.1 เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good Governance Organization) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยและมีแนวทางวิธีการหารายได้เพื่อการพึ่งตนเอง
ตัวชี้วัด 2. กระบวนการทำงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในแต่ละภารกิจมีประสิทธิภาพ คือ มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
กลยุทธ์ 2.1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อพลวัตรของสังคมไทยและสังคมโลก
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1.วัตถุประสงค์ที่1
.วัตถุประสงค์ที่ 2
3.วัตถุประสงค์ที่ 3
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต :
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต :
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล