00081 : โครงการสนับสนุนเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยหรือ ไอแทป (iTAP)
ประเภทแผนโครงการ: 1.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
นางสาวภคมน คงสมมาตย์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 15/1/2561 14:07:00
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการตามแผน)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
23/01/2561  ถึง  23/01/2561
แผนงานกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  50  คน
รายละเอียด  อาจารย์
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หมวดรายจ่าย » งบรายจ่ายอื่น ขอใช้งบกลางมหาวิทยาลัย 2561 153,300.00
รวมทั้งหมด153,300.00 
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นางสาว กวีพร  บุญญาวานิชย์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาย สมศักดิ์  รักเกียรติวินัย
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2561 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยใช้ IT แบบรวมศูนย์กลาง
เป้าประสงค์ 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรมและพร้อมใช้งาน ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และทันต่อสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้น “คนดี เก่ง และแข็งแรง
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในระยะเวลา 1 ปี ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75
กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีธรรมาภิบาล
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2561] ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ สำนักวิทยบริการฯ พัฒนาสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพศักยภาพในการให้บริการสารสนเทศที่ทันสมัย ทันสมัย ทันเวลา และสอดคล้องกับความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในด้านบริการและเชิงกายภาพของสิ่งของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมโดยรอบ
กลยุทธ์ 1.2พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคู่แข่ง สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงงานวิจัยและนำองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี การเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ กระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนด้านงานวิจัยและเทคโนโลยี โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ ITAP เป็นโครงการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้มีการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้บริการภาคอุตสาหกรรมในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งยกระดับเทคโนโลยีการผลิต โดยมีภารกิจหลัก คือ การสร้างกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) กับผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users) ในรูปแบบของการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการวิจัยและพัฒนา เข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาถึงในโรงงาน และ iTAP ยังรวมถึงการสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ SMEs โดยเป็นคนกลางที่ช่วยบริหารโครงการ และประสานระหว่างองค์ความรู้จากนักวิจัย ไปสู่ผู้ประกอบการให้เหมาะสมกับความต้องการ ศักยภาพ และสามารถนำองค์ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งกลไกล iTAP เป็นกลไกที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่ามีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูง ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในภาคการผลิตของไทย และมีตัวอย่างความสำเร็จมากมาย และเกิดการสร้างรายได้อย่าเห็นผลได้ชัดเจนและยั่งยืน รูปแบบของการบริการ iTAP บริการที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี สรรหาผู้เชียวชาญ ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ วินิจฉัยปัญหาทางเทคนิคและแนวทางพัฒนาธุรกิจ จัดฝึกอบสัมมนาวิชาการ เสาะหาเทคโนโลยีจากในและต่างประเทศ บริการจับคู่เจรจาธุรกิจเทคโนโลยี ติดตามประเมิน ผลโครงการ และ iTAP ยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ ในการเข้าร่วมดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวัน มียุทธศาสตร์ การพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และการพัฒนาคุณภาพให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล และสามารถเชื่อมโยงความรู้ให้กว้างขวางในระดับสากล นโยบายด้านการเชื่อมโยงความรู้จากท้องถิ่นสู่สากลที่สำคัญ การสนับสนุนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยกระดับขึ้น รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมใหม่ๆ ในระดับสากล ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัย ต้องสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยและบริการวิชาการให้กับสังคมและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ นโยบายด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่สังคมได้แก่ การเปิดโอกาสให้สังคมชุมชนได้รับบริการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับมหาวิทยาลัยฯ เปิดช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น คลินิกเทคโนโลยี ศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ชุมชน เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์วารสารและเว็บไซต์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านเทคโนโลยี และตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงต้องเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี สานเทคโนโลยีกับการตลาดให้เข้าหากัน รวมไปถึงการนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชุมชน สังคม อันจะส่งผลให้เป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ซึ่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์อันทรงคุณค่ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ้นค้าและผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การประกอบการเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดรายได้อย่างเห็นผลชัดเจนและยั่งยืนสำคัญผู้ประกอบการ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย พร้อมยังช่วยกระตุ้นรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมความรู้เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ไปสนับสนุนองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชุมชน สังคม เพื่อนำไปสู่การประกอบการเชิงพาณิชย์
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล