โครงการที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติทั้งหมด

ช่วงเวลาที่ดำเนินการ
วันที่เริ่มต้น
วันที่สิ้นสุด
  โครงการที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติทั้งหมด
รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร จำนวนโครงการ 1  โครงการ
00111 โครงการการพัฒนาการผลิตพริกไทยดำเพื่อวิสาหกิจชุมชน
นางสาว ผกามาศ คร่องยุทธ
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,800,000.00  บาท