สถานะ : เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดต่อสาธารณะ
นาย สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
Mr. Sinsap Nubpetchploy
โทรศัพท์ : 0849951662
E-mail : sinsap_nu@rmutto.ac.th
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
เลขที่ตำแหน่งวันที่เริ่มทำงานประเภทการจ้างตำแหน่งระดับ
20677 15-05-2556 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาการ
ตำแหน่งทางการบริหาร
ไม่มีข้อมูล
การศึกษา
วุฒิการศึกษาอื่นๆสถาบันการศึกษา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา วุฒิการศึกษาปัจจุบัน
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา -
ผลงานการทำงาน


การประชุม
6/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 29-11-2565

10/2565 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 14-11-2565

9/2565 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-10-2565

5/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 13-09-2565

8/2565 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 25-08-2565

4/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 19-07-2565

7/2565 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 12-07-2565

6/2565 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 21-06-2565

3/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 30-05-2565

5/2565 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 17-05-2565

4/2565 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 26-04-2565

2/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 07-04-2565

3/2565 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 22-03-2565

2/2565 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 15-02-2565

1/2565 : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 25-01-2565

1/2565 : การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ : 18-01-2565

ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ หรือความสนใจ
ไม่มีข้อมูล
แฟ้มเกียรติคุณ และรางวัลที่ได้รับ
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาบุคลากร
ไม่มีข้อมูล
นวัตกรรม / สิ่งสร้างสรรค์
ไม่มีข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
โครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ผลงานอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
หนังสือคำสั่ง
ไม่มีข้อมูล
ผลงานทางวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยที่หน่วยงานระดับชาติขึ้นไปว่าจ้าง