บุคลากร

ระบบค้นหาบุคลากร

ระบบค้นหาข้อมูล สามารถอำนวยความสะดวกในการหารายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

จำนวนบุคลกรทั้งหมด

ความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ข้อมูลจำนวนบุคลากรโดยแยกตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคน

บุคลากรแยกตามประเภทตำแหน่งงาน

ข้อมูลจำนวนบุคลากรโดยแยกตามประเภทตำแหน่งงาน เช่น สายสนับสนุน สายการเรียนการสอน

บุคลากรแยกตามระดับการศึกษา

ข้อมูลจำนวนบุคลากรโดยแยกตามระดับการศึกษาที่ใช้ในการทำงาน

กราฟพัฒนาบุคลากรและกิจกรรม

ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านการพัฒนาบุคลากรแบบกราฟ

พัฒนาบุคลากรและกิจกรรม

ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านการพัฒนาบุคลากร

แฟ้มผลงานอื่นๆ

ข้อมูล รายงาน และสถิติแฟ้มผลงานของบุคลากรด้านอื่นๆ

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านวัตกรรมและงานสร้างสรรค์

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

รางวัลและเกียรติคุณ

ข้อมูล รายงาน และสถิติด้านรางวัลและเกียรติคุณ

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดจำแนกจากประเภทการจ้างและประเภทตำแหน่งงาน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด
1295  คน
Chart.
Chart.

รายงานแสดงจำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานที่สังกัด


จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก » สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีทั้งหมด 14 คนแยกตามประเภทการจ้างได้
- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินแผ่นดิน)  : 19  คน
- ลูกจ้างประจำ  : 1  คน
- พนักงานตามภารกิจ  : 23  คน