ตอนที่ 1 แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
หากต้องการค้นโดยวันที่เริ่มดำเนินงาน ให้ช่องปีงบประมาณว่าง แสดงผลข้อมูล
ตอนที่ 2 รายการข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด
สรุป งปม.แผ่นดิน งปม.รายได้ งปม.อื่นๆ งปม.รวม งปม.จ่ายจริง ผล
จำนวนโครงการ โครงการที่บรรลุ โครงการที่ไม่บรรลุ